Siden er inddelt i følgende afsnit: 1. Overblik, 2. Smittede borgere3. Indlagte med COVID-194. Overstået COVID-19 og 5. Dødsfald

 

1. Overblik

COVID-19: Testede og smittede personer, antal overstået infektion og dødsfald

Testede personer Smittede personer  Antal overstået infektion Dødsfald Dødsfald i % af smittede 
Danmark 62.210 ✱✱ 5.635 1.736 ✱✱✱ 237 ✱✱✱✱ 4,2
Færøerne 5.299 184 136 0 0,0
Grønland  770 11 11 0 0,0
EU,EØS og UK 634.735   55.826 – 
Globalt 1.391.890   81.478

Opdateret 9. april kl. 14:00

Smittede personer er personer, der er blevet testet positive. Smittede personer, som ikke har gennemført en test, indgår ikke i tallet.
✱✱ Opgørelsen af antal testede personer omfatter ikke tests, hvor der endnu ikke foreligger testsvar eller hvor testsvaret er inkonklusivt.
✱✱✱  Patienter med påvist COVID-19 infektion kan tidligst klassificeres som ”overstået COVID-19 infektion” 14 dage efter den positive test, hvilket betyder, at der er mindst 14 dages forsinkelse på dette tal. Se definitionen af ”overstået COVID-19 infektion” i Epidemiologisk trend og fokus af 1. april 2020.
✱✱✱✱ Opgørelsen af antallet af døde omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19 infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. 

Tal for testede og smittede personer i Danmark er opgjort 9. april, kl. 8:00. Kilde: Statens Serum Institut
Tal for dødsfald og overstået infektion i Danmark er opgjort 9. april, kl. 12:00. Kilde: Statens Serum Institut
Tal for personer, der er testede, smittede og har overstået infektion på Færøerne er opgjort 9. april kl. 6:30 og kl. 7:30 (Færøsk tid). Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed 
Tal for personer, der er testede, smittede og har overstået infektion i Grønland er opgjort 8. april kl. 13.:00 (Grønlandsk tid). Kilde: Landslægeembedet i Grønland
Tal for Globalt samt EU, EØS og UK er opgjort 8. april, kl. 06:00-10:00 (CET). Kilde: ECDC


Tal fra Grønland varetages af Landslægeembedet i Grønland

Tal fra Færøerne

 

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 pr. dag 

Graf, der vise udviklingen i antal indlagte patienter med COVID-19 pr. dag. X-aksen viser dato, Y-aksen viser antal indlagte. Den grønne linje viser det samlede antal indlagte, den blå viser antal indlagte på intensiv og den grå viser antal indlagte på intensiv og i respirator.

Opdateret 9. april kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne
Note: Tallene viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generel forbehold for oplysninger vedr. respirator.
For perioden 24. marts-2. april indeholder antallet af patienter i respirator i Region Hovedstaden og Region Sjælland patienter, der på et tidspunkt i deres hospitalsindlæggelse har modtaget respiratorbehandling. Fra 3. april og frem indeholder tallene fra de to regioner ikke længere patienter, som har afsluttet respiratorbehandling, hvilket forklarer faldet i antallet af respiratorpatienter fra og med 4.april.
Data er indsamlet af Styrelsen for Patientsikkerhed 11.-13. marts, Sundhedsstyrelsen 16. marts – 1. april og Sundhedsdatastyrelsen fra 2. april.

I figuren nedenfor vises fordelingen af smittede i kommunerne. Opgørelsen er lavet sammenlignelig ved at antal smittede er sat i forhold til befolkningstallet i den enkelte kommune. Tallene viser, hvor mange smittede, der er pr. 100.000 indbyggere i kommunen.

COVID-19 tilfælde per 100.000 indbyggere (kumulativ incidens) fordelt på kommuner. Seneste 7 dage

Landkort, der viser antal COVID-19 tilfælde per 100.000 indbyggere fordelt på kommune. Grå = 0 tilfælde, meget lys lille = 1-9 tilfælde, lys lilla = 10-19 tilfælde, lavendel = 20-39 tilfælde, mørk lilla = 30+ tilfælde

Opdateret 9. april kl. 14:00; Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport; Note: Opgjort for de seneste 7 dage

Antal testede og smittede opgjort pr. dag

Graf, der viser antal testede og smittede pr. dag. X-aksen viser dato, Y-aksen viser antal personer. De turkise søjler viser antal testede og de røde søjler viser antal smittede.Den røde linje viser hvor mange procent af de testede, der er testede positive pr. dag. Den lyse grønne baggrund markerer inddæmningsfasen (25.02.-11.03.) og den lyse blå baggrund markerer afbødningsfasen (12.03-)

Opdateret 9. april kl. 14:00; Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport; Note: Personer, som er testet positiv for COVID-19, antal testede personer samt procent, der er testet positiv (rød kurve) opgjort per dag.

COVID-19 tilfælde fordelt på køn og alder

Graf, der viser antallet af COVID-19 tilfælde i afbødningsfasen fordelt på køn og alder. X-aksen viser antal tilfælde, Y-aksen viser aldersgrupper. De røde søjler viser antallet af kvinder i aldersgruppen, de blå søjler viser antallet af mænd i aldersgruppen.

Opdateret 9. april kl. 14:00; Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport; Note: Opgjort for perioden 12. marts og frem (afbødningsfasen)

Antallet af tests og bekræftede tilfælde af COVID-19

Laboratorie-bekræftede COVID-19 tilfælde Antal testede for COVID-19✱ Andel positive af alle testede
27. januar – 25. marts 2046 17.507 11,7 %
27. marts 205 1.796 11,4 %
28. marts 200 1.215 16,5 %
29. marts 128 1.177 10,9 %
30. marts 308 1.943 10,5 %
31. marts 253 2.850 8,9 %
1. april 281 3.238 8,7 %
2. april 378 5.390 7,0 %
3. april  467 6.206 7,5 %
4. april 312 3.380 9,2 %
5. april 159 1.987 7,0 %
6. april 420 5.987 7,0 %
7. april 321 5.553 5,8 %
8. april 157 2.994 5,2 %
9. april 0✱✱ 3✱✱ 0,0✱✱
Total 5.635 62.210 9,1 %

Opdateret 9 april kl. 14:00
Kilde: Statens Serum Institut, opgjort 9. april kl 8:00
Note: Tallene for hele perioden bliver løbende opdateret.
✱ Opgørelsen af antal testede personer omfatter ikke tests, hvor der endnu ikke foreligger testsvar eller hvor testsvaret er inkonklusivt. 
✱✱ Tallet er for antal testede, der var testsvar på dags dato indtil kl. 8. Tallet vil blive opdateret i morgen.

Graf, der viser udviklingen i antal indlagte patienter med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner. X-aksen viser dato, Y-aksen viser antal indlagte.Region H er den gule linje, Region Sjælland er den mørkeblå linje, Region Midtjylland er den limegrønne linje, Region Syddanmark er den grå linje og Region Nordjylland er den klare blå linje.

Opdateret 9. april kl. 14:00

Kilde: Indberetning fra regionerne
Note: Tallene viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Data er indsamlet af Styrelsen for Patientsikkerhed 11.-13. marts, Sundhedsstyrelsen 16. marts – 1. april og Sundhedsdatastyrelsen fra 2. april.

Patienter indlagt på intensiv med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner

Graf, der viser udviklingen i antal indlagte patienter på intensiv med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner. X-aksen viser dato, Y-aksen viser antal indlagte.Region H er den gule linje, Region Sjælland er den mørkeblå linje, Region Midtjylland er den limegrønne linje, Region Syddanmark er den grå linje og Region Nordjylland er den klare blå linje.

Opdateret 9. april kl. 14:00

Kilde: Indberetning fra regionerne
Note: Tallene viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Data er indsamlet af Styrelsen for Patientsikkerhed 11.-13. marts, Sundhedsstyrelsen 16. marts – 1. april og Sundhedsdatastyrelsen fra 2. april.

Patienter indlagt med bekræftet COVID-19

Antal indlagte på sygehus i alt Heraf indlagte på intensiv afd. Heraf indlagte på intensiv afd. og i respirator
Region Nordjylland

24

10 7
Region Midtjylland 68 20 18
Region Syddanmark 72 21 20
Region Hovedstaden 201 55 45
Region Sjælland 68 14 10
Hele landet 433 120 100
Færøerne 0 0 0
Grønland 0 0 0

Opdateret 9. april kl. 14:00
Kilde: Indberetning fra regionerne til Sundhedsdatastyrelsen.
Note: Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Der tages generelt forbehold for oplysninger vedr. respirator.

Køns- og aldersfordeling for indlagte patienter med COVID-19 – akkumuleret

Aldersgruppe Bekræftede COVID-19 tilfælde i alt Indlagte kvinder ­ Indlagte mænd ­ Indlagte i alt­ Andel af indlagte i forhold til bekræftede   Indlagte patienter med underliggende sygdom ✱✱­­ Andel af indlagte med underliggende sygdom ­­✱✱
 0-9 58     8 14 % ✱✱✱­­  
10-19 129     7 5 %    
20-29 607 19 14 33 5 % 8 24 %
30-39 745 34 21 55 7 % 19 35 %
40-49 1.105 58 81 139 13 % 43 31 %
50-59 1.125 84 141 225 20 % 93 41 %
60-69 738 91 166 257 35 % 156 61 %
70-79 607 154 235 389 64% 279 72 %
80-89 409 131 134 265 65 % 194 73 %
90+  112 47 19 66 59 % 58 88 %
Total 5.635 629 815 1.444 26 % 852 59 %

Opdateret 9. april kl. 14:00

Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport.
Note: Hvis totaler ikke stemmer med summen af tallene, er der mindre end 5 personer i nogle af de aldersgrupper, der ikke er angivet tal for.


Indlagte omfatter patienter, der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret.

✱✱
Underliggende sygdom er defineret som indlæggelse indenfor de sidste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologiske sygdom
Tomme celler betyder små tal

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19

  Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet
Stigning i forhold til dagen før -17 % -1 % 9 % -7 % -8 % -4 %
9. april 24 68 72 201 68 433
8. april 29 69 66 215 74 453
7. april 33 70  71 220 78 472
6. april  36 73 73 236 79 497
5. april  33 75 78 231 81 498
4. april  35 79 84 228 77 503
3. april  29 79 83 240 85 516
2. april 32 77 85 251 86 531
1. april 29 77 82 260 87 535
31. marts 31 69 79 255 95 529
30. marts 33 67 83 259 91 533
29. marts 31 66 79 240 83 499
28. marts  27 68 66 230 68 459
27. marts 30 59 54 215 72 430
26. marts 27 52 51 193 63 386
25. marts 23 56 47 170 54 350
24. marts 20 40 36 150 55 301
23. marts 17 28 29 131 49 254
22. marts  17 22 26 120 47 232
21. marts  15 20 26 104 41 206
20. marts  14 23 22 90 37 186
19. marts  11 19 15 77 31 153
18. marts  10 16 12 64 27 129
17. marts 6 12 10 36 18 82
16. marts  6 8 9 26 13 62

Opdateret 9. april kl. 14:00
Kilde: Indberetning fra regionerne. 
Note:Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Data indsamlet af Sundhedsstyrelsen 16. marts – 1. april og Sundhedsdatastyrelsen fra 2. april.

 

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på intensivafdeling

Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet
Stigning i forhold til dagen før 0 %  -5 % -5 % – 4% -18 % -6 %
9. april  10 20 21 55 14 120
8. april 10 21 22  57 17 127 
7. april 11 19 22  58 17 127 
6. april  11 22 23 60 17 133
5. april  11 21 25 61 20 138
4. april  10 25 25 61 17 138
3. april  9 25 25 62 18 139
2. april 9 24 26 66 21 146
1. april 10 26 23 67 20 146
31. marts 12 24 22 68 19 145
30. marts 9 22 21 63 22 137
29. marts 10 26 17 60 18 131
28. marts  10 21 18 58 14 121
27. marts 9 19 14 53 14 109
26. marts 8 17 14 42 13 94
25. marts 7 17 13 39 11 87
24. marts 7 12 7 33 10 69
23. marts 4 6 6 29 10 55
22. marts  4 5 6 22 9 46
21. marts  3 6 6 17 10 42
20. marts  2 5 5 16 9 37
19. marts 1 5 4 13 7 30
18. marts 1 4 2 10 7 24
17. marts 0 3 1 7 7 18
16. marts 0 2 0 4 4 10

Opdateret 9. april kl. 14:00
Kilde: Indberetning fra regionerne. 
Note:Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Data indsamlet af Sundhedsstyrelsen 16. marts – 1. april og Sundhedsdatastyrelsen fra 2. april.

 

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på intensivafdeling og i respirator

Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet
Stigning i forhold til dagen før 0 % 6 % -5 % 0 % -23 % -3 %
9. april  7 18 20 45 10 100
8. april 7 17 21 45 13 103
7. april 6 15 22 46 14 103
6. april  7 20 23 48 12 110
5. april  8 20 23 48 12 111
4. april  7 21 25 50 13 116
3. april  7 25 24 53 13 122
2. april 7 24 25 54 14 124
1. april 22 22 62 17 128
31. marts 8 20 22 65 16 131
30. marts 8 19 19 57 16 119
29. marts 8 19 17 55 14 113
28. marts  8 17 17 50 12 104
27. marts 8 14 13 43 11 89
26. marts 7 16 12 32 11 78
25. marts 5 15 12 33 11 76
24. marts 2 12 7 27 10 58
23. marts 2 6 6 23 10 47
22. marts 2 5 5 20 8 40
21. marts 1 5 6 14 9 35
20. marts 1 5 5 13 8 32
19. marts 1 5 4 10 7 27
18. marts 1 4 2 4 7 18
17. marts 0 3 1 0 0 4
16. marts 0 0 0 0
0 0

Opdateret 9. april kl. 14:00
Kilde: Indberetning fra regionerne. 
Note:Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generel forbehold for oplysninger vedr. respirator.
For perioden 24. marts-2. april indeholder antallet af patienter i respirator i Region Hovedstaden og Region Sjælland patienter, der på et tidspunkt i deres hospitalsindlæggelse har modtaget respiratorbehandling. Fra 3. april og frem indeholder tallene fra de to regioner ikke længere patienter, som har afsluttet respiratorbehandling, hvilket forklarer faldet i antallet af respiratorpatienter fra og med 4.april.
Data indsamlet af Sundhedsstyrelsen 16. marts – 1. april og Sundhedsdatastyrelsen fra 2. april.

5. Dødsfald

Figurer og tabeller omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19-infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. Opgørelsesmetoden er ændret d. 29. marts 2020 fra 60 til 30 dage efter rådgivning fra det europæiske COVID-19-netværk under ECDC. Opgørelsen pr. 29. marts viser det samme antal døde uanset om afgrænsningen ligger 30 eller 60 dage efter påvist COVID-19-infektion.

Kumuleret antal dødsfald med COVID-19-infektion, fordelt på dødsdato

Graf, der viser det kumulerede antal dødsfald med COVID-19-infektion fordelt på dødsdato. X-aksen viser dato, og Y-aksen viser kummuleret antal personer.

Opdateret 9. april kl. 14:00; Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport.

Antal dødsfald med COVID-19-infektion, fordelt på dødsdato

Søjlediagram, der viser antal dødsfald med påvist COVID-19-infektion fordelt på dødsdato. X-aksen viser dato, og Y-aksen viser antal personer.

Opdateret d. 9. april kl. 14:00; Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport.

Køns- og aldersfordeling for døde personer med COVID-19 infektion – akkumuleret

Aldersgruppe Bekræftede COVID-19 tilfælde i alt Døde kvinder Døde mænd  Døde i alt­ Andel af døde i forhold til bekræftede Døde med underliggende sygdom Andel af døde med underliggende sygdom 
0-59 ✱✱ 3.769 1 6 7 0% 4 57 %
60-69 738 11 16 27 4% 17 63 %
70-79 607 24 50 74 12 % 66 89 %
80-89 409 33 56 89 22 % 76 85 %
90+ 112 23 17 40 36% 33 83 %
Total 5.635 92 145 237 4% 196 83 %

Opdateret 9. april kl. 14:00
Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport.
✱ Underliggende sygdom er defineret som indlæggelse indenfor de sidste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar sygdomme og hæmatologiske sygdomme.
 Aldersgruppen 0-59 år er slået sammen af diskretionshensyn i forhold til patienterne
.

6. Internationale tal

Indhold afventer

Det europæiske agentur for smitsomme sygdomme

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) følger løbende spredningen af coronavirus/COVID-19 med data, som indberettes dagligt af de nationale myndigheder.

 

Find de seneste oplysninger her

WHO

Verdenssundhedsorganisationen WHO under FN følger spredningen med coronavirus/COVID-19 i mere end 100 lande verden over på baggrund af data, som dagligt indberettes af nationale myndigheder. 

 

Find seneste tal i WHO’s Situation Reports

Johns Hopkins University

Johns Hopkins University følger løbende spredningen af COVID-19/coronavirus på verdensplan i antallet af smittede, døde og raskmeldte. Oplysningerne er tilgængelige på et interaktivt verdenskort. Vær opmærksom på, at denne data ikke opdateres samtidig med data på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Følg smittespredningen på Johns Hopkins interaktive kortSource link