Nøkkeltall for Norge

Totalt (kumulativt) antall i Norge fra og med februar 2020 (alle tall og diagrammer oppdateres mandag-fredag ca kl 13.00):

Hva inngår i tallene for antall testet?

Figuren som viser antall testet og antall positive blant disse, viser kun data basert på personer som er testet med PCR-test, ikke personer som er testet med antigen-hurtigtest.

Antigen hurtigtester: Fra januar 2021 har stadig flere personer blitt testet med antigen-hurtigtest, disse blir ikke registrert i MSIS labdatabasen og er derfor ikke inkludert i datagrunnlaget i figur 1. I ukerapporten presenteres samlede tall for både PCR- og antigen-hurtigtester.

Selvtester: Fra august 2021 har ungdom testet seg selv i stor skala med antigen-hurtigtester, som en del av strategien der testing skal erstatte karantene. Disse selvtestene blir ikke registrert i MSIS labdatabasen og er ikke inkludert i datagrunnlaget i figur 1. Det er kun de som tester positivt på selvtestene og som deretter tar en bekreftende PCR-test som blir registrert i MSIS labdatabase. Disse inngår dermed i datagrunnlaget til Figur 1. 

Det reelle antall testet er derfor ukjent og langt høyere enn det som er registrert, i tillegg blir andelen positive tester blant de testede for høy. 

I perioden før 1. april 2020 er antall tester basert på data samlet inn fra de mikrobiologiske laboratoriene som analyserte SARS-CoV2 prøver i denne perioden. Det totale antall tester i denne perioden er 102 560. 

Figuren som viser antall testede med PCR og antall positive blant disse viser data fra 1. april 2020. Laboratoriedata hentes nå fra den nye MSIS laboratoriedatabasen. Elektroniske kopisvar går direkte fra laboratoriene inn til MSIS laboratoriedatabase. Diagrammet viser daglig antall personer testet og antall og andel positive tilfeller (meldt til MSIS) blant disse i Norge siden 1.april 2020.  

“Antall personer testet”: En ny test på en person defineres som en test utført minst 7 dager etter forrige test på samme person. Dersom personen testes på nytt etter 7 dager, telles personen på nytt. Siste dagers tall kan bli justerte ved neste oppdatering. 

Antall testet 

Figuren som viser antall testede og antall og andel positive bland disse er oppdatert. Figuren viser data fra 1. april 2020. De positive tilfellene i denne figuren er nå basert på meldte tilfeller til meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Det er derfor noe justeringer i data sammenlignet med tidligere figur. I perioden før 1. april 2020 er antall tester basert på data samlet inn fra de mikrobiologiske laboratoriene som analyserte SARS-CoV2 prøver i denne perioden. Det totale antall tester i denne perioden er 102 560.

Laboratoriedata hentes nå fra den nye MSIS laboratoriedatabasen. Elektroniske kopisvar går direkte fra laboratoriene inn til MSIS laboratoriedatabase. Diagrammet viser daglig antall personer testet og antall og andel positive tilfeller (meldt til MSIS) blant disse i Norge siden 1.april 2020. 

“Antall personer testet”: En ny test på en person defineres som en test utført minst 7 dager etter forrige test på samme person. Dersom personen testes på nytt etter 7 dager, telles personen på nytt. Siste dagers tall kan bli justerte ved neste oppdatering.

Kilde: MSIS-labdatabasen, FHI

 
Antall meldte 

Diagrammet viser daglig antall meldte tilfeller i Norge fra epidemiens start. Tilfellene er registrert etter dato for når prøve ble tatt. Du kan velge fylke og se daglig antall meldte tilfeller for hvert fylke. Det er 1-2 dagers forsinkelse i tiden fra diagnose til registrering i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Antall tilfeller oppdateres derfor bakover i tid når nye meldinger kommer inn.


Velg et fylke for å se mer detaljerte data

Kilde: MSIS, Folkehelseinstituttet

 
Kjønn og alder

Diagrammet viser totalt antall meldte tilfeller i Norge siden epidemiens startet, fordelt på kjønn og alder. Velg uke for å se fordelingen på kjønn og alder for hver uke. 

Kilde: MSIS, Folkehelseinstituttet

 
Fylkesoversikt

Kartene viser meldte tilfeller per fylke hittil i epidemien og antall per 100.000 innbyggere.

Fra 01.01.21-06.03.21 ble det brukt befolkningstall for 2020. SSB har nå oppdatert befolkningstall for 2021 så fra 07.03.21 brukes det 2021 befolkningstall for 2021 data. Dette gjelder tallene på denne siden, men det vil ikke være oppdatert i alle rapporter enda.
Antall meldte tilfeller per fylke


Antall meldte tilfeller per 100 000I ukerapportene finner du flere tabeller for fylkene.

Kommuneoversikt

Kartet viser antall meldte tilfeller hittil av covid-19 per kommune. Figuren er oppdatert med antallet kl 24.00. Tilfeller i MSIS registreres geografisk og er basert på folkeregisterregistrert adresse. Det kan derfor vises flere tilfeller enn det kommunen selv har oversikt over. MSIS mottar også meldinger som ikke varsles til kommunelegen.  

Dersom du ikke finner din kommune på lista, betyr det at MSIS hittil ikke har fått meldinger om påvist covid-19 hos personer som er registrert med bostedsadresse i kommunen. 

Innlagt i sykehus 

Diagrammet viser daglig antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i Norge.

Kilde: Norsk intensiv- og pandemiregister

 
Innlagt i intensivavdeling

Diagrammet viser daglig antall nye pasienter med bekreftet covid-19 innlagt i intensivavdeling i Norge.

Kilde: Norsk intensiv- og pandemiregister

 
Dødsfall

Diagrammet viser covid-19 assosierte dødsfall varslet til Folkehelseinstituttet, etter kjønn aldersgrupper. Det er ikke alltid mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19.

Kilde: Folkehelseinstituttet

 
Koronavaksinasjon

Ukerapporter og andre rapporter

Spørsmål og svar om koronatallene

Lurer du på hvordan tallene rapporteres og publiseres? 

Smittetallet R, innlagte i sykehus og totaldødelighet

Smittetallet R (modelleringsrapporter)

Smittetallet (reproduksjonstallet; R) er uttrykk for hvor mange personer en smittet person smitter videre. R kan beregnes på flere måter. Folkehelseinstituttet har utviklet beregningsmetodene over tid og har til nå presentert tre metoder for utregning av R. Metodene som er i bruk er presentert nærmere i modelleringsrapportene.

Innlagte i sykehus 

Totaldødelighet

FHI beregner også totaldødeligheten i Norge gjennom NorMOMO-systemet. Status for totaldødeligheten er kommentert i ukerapportene.Source link